Close

Caption
1

Installation View, 2017
Installation View, 2017
Installation View, 2017
Installation View, 2017<br />Photo by Robert Glowacki
Installation View, 2017<br />Photo by Robert Glowacki
Installation View, 2017<br />Photo by Robert Glowacki
Installation View, 2017<br />Photo by Robert Glowacki
Installation View, 2017<br />Photo by Robert Glowacki
Installation View, 2017<br />Photo by Robert Glowacki
Installation View, 2017<br />Photo by Robert Glowacki

Zhongguo 2185中国2185 More Information

  Curated by Victor Wang 王宗孚

  Tianzhuo Chen
  Tang Dixin
  Yu Ji
  Nabuqi
  Lu Pingyuan
  Xu Qu
  Zhang Ruyi
  Sun Xun
  Lu Yang
  Chen Zhe

  21 September – 04 November 2017
  62 Kingly St London W1
  Tuesday – Saturday, 11 – 6pm

  策划:王宗孚 (Victor Wang)

  Tianzhuo Chen
  Tang Dixin
  Yu Ji
  Nabuqi
  Lu Pingyuan
  Xu Qu
  Zhang Ruyi
  Sun Xun
  Lu Yang
  Chen Zhe

  2017年9月21日至11月04日
  62 Kingly St London W1
  Tuesday – Saturday, 11 – 6pm